ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά για Αυτοκίνητο

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΊΝΑΙ:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)
 • Αίτηση Εκτύπωσης. (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)
 • Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ( για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζεται σε κάθε ιατρό 10,00 ΕΥΡΩ , μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ).
  (Γιατροί στο Μαρούσι)
 • Τέσσερις ( 4 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
 • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
 • Παράβολα από e-Paravolo.


ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ) του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
  – ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  – ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
  – τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
 • Αίτηση Εκτύπωσης (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)
 • Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
 • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
 • Παράβολο απο e-Paravolo.
 • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β / Ι.Χ. ΩΣ 3.500KG (9 ΘΕΣΕΩΝ)
21 ώρες θεωρία
20 ώρες πρακτική
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ : 18 / Για επέκταση του διπλώματος απο μοτό σε Β ερ/κο απαιτούνται 18 ώρες πρακτική
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕ / Ι.Χ. ΜΕ TRAILER 750 KG ΩΣ 3.500KG
Να υπάρχει δίπλωμα Β΄κατ.
7 ώρες πρακτική
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ : 18 / Για επέκταση του διπλώματος από μοτό σε Β ερ/κο απαιτούνται 18 ώρες πρακτική