ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά για Λεωφορείο

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)
  • Αίτηση Εκτύπωσης (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)
  • Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ( σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: (α) 10,00 ΕΥΡΩ , ( β ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, ( γ ) εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, ούρων και σακχάρου, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος και βιβλιάριο υγείας, εάν υπάρχει ). (Γιατροί στο Μαρούσι, Γιατροί στον Άγιο Στέφανο)
  • Τέσσερις ( 4 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
  • Παράβολα από το e-Paravolo
  • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία ( 3 ) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης ( Λύκειο ) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιουδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας για διάστημα έξι ( 6 ) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
  • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D / ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
15 ώρες θεωρία
15 ώρες πρακτική
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ : 21 / Για επέκταση του διπλώματος από Γ σε Δ 6 ώρες θεωρία και 6 πρακτική