ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όρια ταχύτητας

Τα όρια ταχύτητας πρέπει να τηρούνται από τους οδηγούς μεσχολαστική ακρίβεια, ακόμα και στις περιπτώσεις που μπορεί να φαίνονται υποερβολικά ή να μην υπάρχει κίνηση.

Αφενός μεν έχουν προκαθοριστεί λαμβάνοντας υπ’οψιν παραμέτρους που ο οδηγός μπορεί να μην γνωρίζει την ώρα που διέρχεται από ένα σημείο, αφετέρου δε η παράβααση των ορίων ταχύτητας σχεδόν εκμηδενίζει τη δυνατότητα και του καλύτερου ακόμα οδηγού να αντιδράσει σε ενδεχόμενο κίνδυνο.

Κατηγορία Οχήματος Αυτοκινητόδρομοι Οδοί Ταχείας Κυκλοφορίας Άλλο Οδικό Δίκτυο
Επιβατηγά
130
110
90
Επιβατηγά με ελαφρό ρυμουλκούμενο
100
90
80
Επιβατηγά με ρυμουλκούμενο
90
80
80
Λεωφορεία
100
90
80
Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο
80
80
80
Αρθρωτά λεωφορεία
70
70
70
Διώροφα λεωφορεία
80
80
70
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών
80
80
60
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3500 χλγ.
100
90
80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο
85
85
80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3500 χλγ. με ρυμουλκούμενο
80
80
70
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3500 χλγ.
85
80
80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο
80
70
70
Συνδυασμός φορτηγών
80
70
70
Μοτοσικλέτες πάνω από 125 κ.ε.
130
110
90
Μοτοσικλέτες μέχρι 125 κ.ε
80
80
70
Μοτοσικλέτες με καλάθι
70
70
60
  • To ανώτατo επιτρεπόμενo όριo ταχύτητας των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατoικημένες περιoχές, oρίζεται σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός εάν ορίζεται με ειδική σήμανση.
  • Για τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν πρόσωπα, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 40 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σε 50 χιλιόμετρα την ώρα έξω από αυτές.
  • Για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τους συνδυασμούς αυτών, που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, χαμηλότερα των πιο πάνω οριζόμενων, αναλόγως της επικινδυνότητας του μεταφερόμενου φορτίου και των τεχνικών προδιαγραφών του μεταφορικού μέσου.
  • Για τα μoτoπoδήλατα, τα αγρoτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων, τo ανώτατo επιτρεπόμενo όριo ταχύτητας oρίζεται σε 40 χιλιόμετρα την ώρα, αν δε τα αγρoτικά μηχανήματα, τα μηχανήματα έργων ή τα υπ’ αυτών ρυμoυλκoύμενα στερoύνται ελαστικών με αερoθάλαμo, σε 15 χιλιόμετρα την ώρα.
  •   Με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απόφαση του οικείου Νομαρχιακού, Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, δύνανται να καθορίζονται και μεταβάλλονται τα ανώτατα όρια ταχύτητας στις οδούς για τις οποίες έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης και συντήρησης, τα οποία πρέπει να είναι κατώτερα των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό.