ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά για Νταλίκα

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)
  • Αίτηση Εκτύπωσης (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)
  • Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και της άδειας οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής ή άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
  • Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CE / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 21
8 ώρες πρακτική
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DE / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 24
8 ώρες πρακτική