ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικαιολογητικά για Μοτοσυκλέτες

ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ (ΩΣ 50CC)
16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 (ΩΣ 125CC)
18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 (ΩΣ 600CC)
20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α / ΑΝΩ ΤΩΝ 600CC
24
ΕΑΝ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ Α ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ Α1 ή Α2 ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑ
22

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΊΝΑΙ:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)
 • Αίτηση Eκτύπωσης (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ).
 • Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ( για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζεται σε κάθε ιατρό 10,00 ΕΥΡΩ , μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ). (Γιατροί στο Μαρούσι, Γιατροί στον Άγιο Στέφανο)
 • Τέσσερις ( 4 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
 • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
 • Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
 • Παράβολα απο e-Paravolo.


ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΑΛΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)
 • Αίτηση Εκτύπωσης (κατέβασε) (Γνήσιο Υπογραφής σε ΚΕΠ)
 • Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά.
 • Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.
 • Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα.  Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
 • Παράβολο από Εφορία (e-Paravolo)
 • Α.Φ.Μ. (Προφορικά)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ / ΩΣ 50CC
32 ώρες θεωρία
14 ώρες πρακτική
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ : 16 / Για την απόκτηση του διπλώματος απαιτείται συγκατάθεση γονέα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 / ΩΣ 125CC
32 ώρες θεωρία
14 ώρες πρακτική
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ : 18 / Για επέκταση του διπλώματος:
από μοτο σε μοτο 7 πρακτική
από ερ/κο σε μοτο 11 ώρες θεωρία και 12 ώρες πρακτική
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 / ΩΣ 600CC
31 ώρες θεωρία
14 ώρες πρακτική
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ : 20 / Για επέκταση του διπλώματος:
από μοτο σε μοτο 7 πρακτική
από ερ/κο σε μοτο 11 ώρες θεωρία και 12 ώρες πρακτική